Tabor

Opis kluczowych elementów składu

Cechy użytkowe:

 • pojazdy prze­zna­czone do obsługi ruchu aglo­me­ra­cyj­nego, regio­nal­nego i dalekobieżnego
 • moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią do 160 km/h
 • atrak­cyjny, aero­dy­na­miczny kształt linii nadwozia
 • nowo­cze­sne wnę­trze, jed­no­prze­strzenne lub podzie­lone na przedziały
 • niska pod­łoga umoż­li­wia­jąca łatwe wsia­da­nie i wysiadanie
 • nowo­cze­sne toa­lety z obie­giem her­me­tycz­nym, zgodne z wyma­ga­niami TSI
 • wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi biegowemu
 • kli­ma­ty­za­cja oraz ogrze­wa­nie z auto­ma­tyczną regulacją

Napęd:

 • opty­malne wła­ści­wo­ści trak­cyjne dzięki zasto­so­wa­niu sil­ni­ków trój­fa­zo­wych asynchronicznych
 • dwu­stop­niowe prze­kład­nie trak­cyjne z wałami drą­żo­nymi i sprzę­głami podat­nymi osi
 • zasto­so­wa­nie indy­wi­du­al­nego napędu falow­ni­ko­wego na każdy wózek napędny
 • zwrot (reku­pe­ra­cja) ener­gii do sieci trak­cyj­nej pod­czas hamowania

Prze­dział pasażerski:

 • pojazdy jed­no­prze­strzenne (zabu­dowa zależna od prze­zna­cze­nia pojazdu i wyma­gań klienta)
 • este­tyczne i funk­cjo­nalne wnę­trze przy­sto­so­wane rów­nież dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się wraz ze sta­no­wi­skami dla wózków
 • nowo­cze­sne oświe­tle­nie w tech­no­lo­gii LED
 • wnę­trze przy­sto­so­wane do prze­wo­że­nia rowerów
 • nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej
 • moni­to­ring wnę­trza pojazdu
 • wydajna kli­ma­ty­za­cja i ogrzewanie

Kabina maszy­ni­sty:

 • nowo­cze­sne i ergo­no­miczne wnę­trze z dwu­sta­no­wi­sko­wymi pul­pi­tami (maszy­ni­sta  i pomocnik)
 • kom­for­towe fotele i regu­lo­wane podnóżki
 • kli­ma­ty­zo­wane wnętrze
 • zwięk­szone bez­pie­czeń­stwo zde­rze­niowe speł­nia­jące 4 sce­na­riu­sze wg PN-15227:2008 oraz sce­na­riusz zde­rze­niowy C1

                    

  LICZBA WAGO­NÓW:   2–6
  MAK­SY­MALNY NACISK ZESTAWU KOŁO­WEGO
  POJAZDU:
  < 200 kN/oś
  LICZBA DRZWI NA STRONĘ POJAZDU   2–12
  NAPIĘ­CIE SIECI:    3kVDC
  ILOŚĆ SIL­NI­KÓW TRAKCYJNYCH:   4 lub 8
  RODZAJ SIL­NI­KÓW:   trój­fa­zowe asynchroniczne
  SPRZĘG CZO­ŁOWY   auto­ma­tyczny
  SZE­RO­KOŚĆ TORU:   1 435 mm
  WYSO­KOŚĆ ZESPOŁU NAD GŁÓWKĄ SZYNY
  (BEZ PANTOGRAFÓW)
  4 150 mm
  SZE­RO­KOŚĆ POJAZDU:   2 840 mm
  SZE­RO­KOŚĆ DRZWI:   1 400 mm
  MAK­SY­MALNA PRĘD­KOŚĆ EKSPLOATACYJNA:   160 km/h
  PRĘD­KOŚĆ KONSTRUKCYJNA:   176 km/h
  PRZY­SPIE­SZE­NIE 0–40 KM/H:   1 m/skw
  RODZAJ HAMULCA:   EP/ED
  OPÓŹ­NIE­NIE HAMO­WA­NIA EKSPLOATACYJNEGO:    ≥ 0,8 m/skw
  OPÓŹ­NIE­NIE HAMO­WA­NIA AWARYJNEGO:   ≥ 1 m/skw
  ŚRED­NICA KÓŁ ZESTA­WÓW KOŁOWYCH:
  mak­sy­mal­nie 840 mm — nowe,
  (mini­mal­nie 790 — zużyte)
  TRAK­CJA UKROTNIONA:   tak
  UDO­GOD­NIE­NIA DLA OSÓB Z OGRA­NI­CZONĄ
  MOŻ­LI­WO­ŚCIĄ PORU­SZA­NIA SIĘ
  tak
  MIEJ­SCA DLA WÓZ­KÓW I ROWERÓW:   tak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko