Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (w skrócie RPO WZ) to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Mówiąc wprost – RPO WZ to jeden z programów, który umożliwi dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie Projekty te mogą dotyczyć różnych dziedzin począwszy od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Dziedziny te są opisane szczegółowo w samym programie w postaci osi priorytetowych.

Przedmiotowy dokument określa kto może ubiegać się o środki. Są to m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, etc. Jednak to przede wszystkim mieszkańcy regionu skorzystają w efekcie na realizacji projektów. Program operacyjny ma bowiem na celu ciągły rozwój województwa m.in. poprzez budowę infrastruktury drogowej, transportowej i energetycznej, a także poprawę warunków życia mieszkańców województwa poprzez inwestowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz w infrastrukturę społeczną, zarówno edukacyjną, sportową jak i ochrony zdrowia. Wśród dziedzin, które obejmuje program są również turystyka, infrastruktura kulturalna oraz kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. RPO WZ patrząc w przyszłość nie zapomina o historii i jej materialnych pamiątkach, dlatego jednym z działań będzie rewitalizacja oraz odnowa zabytków.

Program dla Województwa Zachodniopomorskiego w pełni realizuje priorytety polityki regionalnej Unii Europejskiej. Jednocześnie dostosowany jest do potrzeb naszego regionu. W Polsce istnieje 16 regionalnych programów, wyodrębnionych dla każdego województwa. Zarządy województw przejęły funkcje instytucji zarządzających programami. Oznacza to, że Urząd Marszałkowski pełnić będzie funkcję, zarezerwowaną dotychczas dla administracji centralnej.

Więcej na www.rpo.wzp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko