Fundusze

POIS

W ramach programu realizowane są duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 68,42 proc. całości wydatków ze środków unijnych.

Obecny kształt Programu
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 7,4 mld euro.
Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 • transport – 23 910,42 mln euro
 • środowisko – 6 500,61 mln euro
 • energetyka – 3 096,26 mln euro
 • szkolnictwo wyższe – 710,84 mln euro
 • kultura – 651,25 mln euro
 • zdrowie – 465,55 mln euro

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 376,07 mln euro).
W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 7. Transport przyjazny środowisku
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
 • Brak Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu (priorytety VI-VIII);
 • Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).

Zarządzanie programem
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. infrastruktury i rozwoju, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Programów Infrastrukturalnych oraz Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.
Instytucją pośredniczącą w realizacji Projektu zakupu 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko